Strona główna > felietonik > Jak Kaczyński ludzi do psychuszki wysyłał

Jak Kaczyński ludzi do psychuszki wysyłał

Złożyłem odwołanie od tej decyzji, gdyż ona jest skandaliczna, całkowicie bezprawna, pozbawiona podstaw – mówi Kaczyński. Zapowiedział też, że złożył wniosek o wyłączenie i ukaranie sędziego, który tę decyzję podjął. – To jest szykana nie mająca żadnych podstaw – podkreśla.

Kaczyński w decyzji sądu widzi przede wszystkim działanie polityczne Platformy Obywatelskiej. – Widzę paniczny strach przed przegranymi wyborami prowadzi już tych panów do metod z czasów komunistycznych i to nie w Polsce, a w Związku Sowieckim – mówi prezes PiS.

Gazeta.pl 21.06.2011

Netzel powinien być przesłuchiwany z udziałem biegłego psychiatry lub psychologa, bo ma zarzut posiadania środków odurzających – wnioskował na początku posiedzenia poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Według Mularczyka wiadomo również, iż były prezes PZU zażywał leki przeciwbólowe.

– Organy ścigania uznały, że istnieje ograniczenie poczytalności pana Netzla . Jego zeznania mogą być obarczone wadą – zaznaczył poseł.

Wniosek przepadł.

Mularczyk powołał się na przykład prok. Jarosława Dusia. Jego zeznanie przed komisją ds. nacisków zostało przerwane, ponieważ Duś przedstawił posłom zaświadczenie lekarskie o wypadku, w wyniku którego ma bóle głowy i częściowe zaniki pamięci. Posłowie w głosowaniu uznali, że przesłuchanie prokuratora musi się odbyć w obecności biegłego psychologa.

         Komisja odrzuciła wniosek Mularczyka.

Gazeta.pl 18.06.2009

 W lipcu 2007 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż skierowanie na obserwację psychiatryczną w zakładzie leczniczym jest niezgodne z konstytucją. Albowiem wskazany w art. 203 kpk sześciotygodniowy okres, na który takie skierowanie następuje, może być przedłużony i to na czas nieokreślony, co pozwala sądowi na swobodę w określaniu czasu przedłużonej obserwacji, nie traktując jednocześnie przedłużenia jako instytucji nadzwyczajnej, mającej zastosowanie tylko w wyjątkowych wypadkach. Jakie stanowisko w sprawie zajął ówczesny, pisowski marszałek Sejmu Marek Jurek?

Marszałek Sejmu w piśmie z 2 stycznia 2007 r. wniósł o stwierdzenie, że art. 203 w związku z art. 202 k.p.k. jest zgodny z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 1, art. 30, art. 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Uzasadniając swoje stanowisko, Marszałek wskazał, że poddanie oskarżonego badaniu psychiatrycznemu połączonemu z obserwacją w zakładzie psychiatrycznym co prawda jest formą pozbawienia wolności, jednak nie pozostaje w sprzeczności z art. 41 Konstytucji, gdyż następuje ono na zasadach i w trybie określonym w ustawie. Zaskarżone przepisy spełniają również warunki dopuszczalności ograniczeń praw i wolności sformułowane w art. 31 ust. 3 Konstytucji, a ich celem jest ustalenie, czy oskarżony ma zdolność do przypisania mu winy za popełniony czyn. Decyzja o umieszczeniu oskarżonego w zakładzie psychiatrycznym nie jest podejmowana przez sąd w sposób arbitralny, lecz wyłącznie na wniosek biegłych lekarzy psychiatrów i kiedy zachodzi ku temu niezbędna konieczność. Zdaniem Marszałka, zaskarżone przepisy odpowiednio regulują również kwestię kwalifikacji biegłych powołanych w celu określenia stanu zdrowia psychicznego oskarżonego, tym bardziej że treść tych przepisów dodatkowo wspomagana jest przez utrwalone orzecznictwo sądowe. Wbrew stanowisku skarżących, art. 203 § 3 k.p.k. określa czas trwania obserwacji w sposób wystarczająco precyzyjny, przez podanie terminu maksymalnego, a wskazanie, jaki czas obserwacji jest właściwy w konkretnym wypadku, ustawodawca słusznie pozostawił sądowi. Przepis ten mógłby zostać uznany za niekonstytucyjny, gdyby przesłanka przedłużenia pobytu oskarżonego w zakładzie psychiatrycznym sformułowana była w sposób nieostry, ogólnikowy, dający szeroką możliwość interpretacji. Tymczasem art. 203 § 3 k.p.k. określa tę przesłankę w sposób jednoznaczny, jako konieczność zakończenia obserwacji, obligując przy tym biegłych do niezwłocznego zawiadomienia sądu o zakończeniu obserwacji. Marszałek nie podzielił również stanowiska skarżących o niekonstytucyjności art. 203 § 4 k.p.k. w zakresie, w jakim przepis ten nie przewiduje, że złożenie zażalenia wstrzymuje badania psychiatryczne. Zdaniem Marszałka, jest to rozwiązanie poprawne, jeżeli weźmie się pod uwagę, że celem przedłużenia badania nie jest dłuższe pozostawanie oskarżonego w zamknięciu, lecz zakończenie obserwacji i wydanie prawidłowej opinii przez biegłych.

Marszałek Sejmu wskazał również, że część zarzutów podniesionych w obu skargach konstytucyjnych w ogóle nie może podlegać ocenie Trybunału Konstytucyjnego. Dotyczy to w szczególności zarzutów ograniczających się do kwestionowania praktyki stosowania zaskarżonych przepisów, zarzutów wskazujących na zaniechania ustawodawcze oraz zarzutów formułujących jedynie postulaty co do pożądanej treści przepisu.

A jakie ówczesny, pisowski Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro?

Prokurator Generalny w piśmie z 14 czerwca 2007 r. wniósł o stwierdzenie, że art. 203 § 1 k.p.k. oraz art. 203 § 3 k.p.k. w części obejmującej słowa: „Obserwacja w zakładzie leczniczym nie powinna trwać dłużej niż 6 tygodni” są zgodne z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 1 i 3, art. 30 i art. 2 Konstytucji, a nadto o umorzenie postępowania w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.

Uzasadniając swoje stanowisko, Prokurator Generalny wskazał, że obserwacja sądowo-psychiatryczna jest czynnością procesową o charakterze dowodowym, której celem nie jest pozbawienie wolności osoby badanej, lecz ustalenie, czy w czasie popełnienia czynu zabronionego miała ona w pełni zachowaną zdolność rozpoznania znaczenia tego czynu i pokierowania swym postępowaniem, czy też miała tę zdolność wyłączoną bądź ograniczoną i w jakim stopniu. Podstawą prawną poddania oskarżonego obserwacji psychiatrycznej jest art. 203 § 1 k.p.k., a czas trwania obserwacji określa art. 203 § 3 k.p.k. Tylko zatem te dwa przepisy mogą być poddane kontroli z punktu widzenia zgodności z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. W sprawach obu skarżących nie znalazły zastosowania pozostałe kwestionowane przepisy, stąd też postępowanie zmierzające do kontroli ich konstytucyjności powinno zostać umorzone.

Zdaniem Prokuratora Generalnego poddanie oskarżonego obserwacji psychiatrycznej, przy uznaniu, że stanowi ona ograniczenie jego wolności, jest zgodne z art. 41 ust. 1 Konstytucji, gdyż – jak stanowi ten przepis – następuje ono na zasadach i w trybie określonych w ustawie. Ta forma ograniczenia wolności jest konieczna z uwagi na wskazany wyżej cel obserwacji psychiatrycznej, a zatem art. 203 § 1 k.p.k. spełnia wymagania wynikające z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Odnosząc się do zarzutu określenia przez ustawodawcę w treści art. 203 § 3 k.p.k. zbyt długiego czasu trwania obserwacji psychiatrycznej, Prokurator Generalny wskazał, że 6-tygodniowy termin obserwacji funkcjonuje w polskiej procedurze karnej nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat i ma z jednej strony charakter gwarancyjny dla osoby badanej, a z drugiej strony charakter dyscyplinujący dla biegłych. Z uwagi na mnogość stanów psychicznych kwalifikujących się do obserwacji, których precyzyjna identyfikacja możliwa jest dopiero po jej rozpoczęciu, nie wydaje się możliwe – wbrew sugestiom skarżących – kazuistyczne wyliczenie w treści zaskarżonego przepisu zróżnicowanych terminów takiej obserwacji.

Zdaniem Prokuratora Generalnego nie można również zgodzić się z zarzutem, wysuniętym na kanwie zasady proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji), że ustawodawca nie zastosował się do powinności minimalizowania dolegliwości przy wprowadzaniu ograniczeń wolności i praw, dopuszczając możliwość umieszczania na obserwacji psychiatrycznej sprawców czynów drobnych czy też zagrożonych tzw. karami nieizolacyjnymi. Trudno byłoby bowiem zaakceptować pojawiające się tu ryzyko skazywania za tzw. drobne przestępstwa sprawców, którzy – gdyby poddano ich badaniu połączonemu z obserwacją – mogliby okazać się niepoczytalnymi.

Słowem, gdyby Trybunał przychylił się do opinii Ziobro i Marka Jurka, to Jarka nie tylko można by poddać dziś badaniom psychiatrycznym, ale wręcz trzymać go w zakładzie teoretycznie w nieskończoność. Ale to oczywiście Platforma wsadza ludzi do psychuszki…

Reklamy
 1. starosta melsztyński
  24/06/2011 o 3:22 pm

  Partykularnymi sprawami polskimi ani się zbyt nie ekscytuję ani ich nie śledzę – z powodu pewnego oddalenia i nie posiadania żywotnych interesów wymagających doglądania, więc takie szczegóły, wygrzebane przez ciebie, umykają mojej uwadze.

  Że jednak nikt oprócz ciebie nie wyciąga przykładów hipokryzji jest dla mnie zagadką. Tak krótka jest pamięć w Polsce?

 2. brysio
  24/06/2011 o 3:30 pm

  @starosta
  No jeszcze niejaka rebeliantka (obecnie nowy ekran) wypomniała to Jarkowi, ale ona jest szczególnie czuła na te sprawy ze względu na osobiste przejścia.

 3. adas
  24/06/2011 o 4:46 pm

  @ starosta

  No właśnie nie. Pewnie by można antropologicznie czy za pomocą innej socjologii próbować udowodnić, że Polacy na hipokryzji się opierają. Że mają tę hipokryzję, jak nie w genach, to w wychowaniu. Jedni by zwalali winę na komunę, inni na jezuitów wychowanie. A kolejny by rzucił, mędrzec jeden, ze ludzie wszyscy tacy są.

  PiS jednak obrywa właśnie najmocniej za hipokryzję. Rozdźwięk między słowami i czynami jest w przypadku tej partii gigantyczny, zbyt wielki nawet jak na polityczne standardy. PiS się ciągle potyka, jest łapany na niekonsekwencji, bardzo łatwo go wypunktować. Tak bardzo, że to co wyżej wypunktował Major, to tylko wisienka na torcie. Tak wiele tego jest.

 4. vauban
  24/06/2011 o 5:03 pm

  starosta melsztyński :
  Partykularnymi sprawami polskimi ani się zbyt nie ekscytuję ani ich nie śledzę – z powodu pewnego oddalenia i nie posiadania żywotnych interesów wymagających doglądania, więc takie szczegóły, wygrzebane przez ciebie, umykają mojej uwadze.
  Że jednak nikt oprócz ciebie nie wyciąga przykładów hipokryzji jest dla mnie zagadką. Tak krótka jest pamięć w Polsce?

  Nie, to nie chodzi o krótką pamięć. Pamięć jest taka, jak wszędzie, całkiem dobra. Chodzi o praktykowanie moralności Kalego. Wszyscy to robią, mało kto się wstydzi.

 5. armatus
  24/06/2011 o 6:41 pm

  Tu nie chodzi o to, że nikt nie wyciąga, tylko nie ma GDZIE wyciągać. Czerń zajęła cały internet, nie ma ani jednego serwisu w stylu psycha24, na którym taki tekst nie zostałby zadeptany przez tępych pałkarzy pisu. Gdyby napisano go o PO, to byłby teraz komentowany w dwudziestu różnych miejscach w sieci, niezależni dziennikarze wskazywaliby hipokryzję w dziesięciu niezależnych wywiadach, a pisowskie niezależne gadzinówki drukowałyby to na pierwszych stronach. Nawet GW napisałaby o hipokryzji Tuska.
  ALe skoro chodzi o pis, to my nie możemy im zrobić nic, oni sobie to po prostu filtrują, a normalny człowiek nie ma szans się z tym zetknąć. Dociera do niego tylko jazgot z otchłani.

 6. zatroskany_o_polske
  24/06/2011 o 11:18 pm

  Chapeau bas, Majorze!

 7. 25/06/2011 o 11:02 am

  Dziwna sprawa, że tacy mądrzy lewicowcy, a nie widzą różnicy między opinią polityka, a postanowieniem sądu. Chyba nie pasuje do tezy.

 8. 25/06/2011 o 11:53 am

  Mądrzy lewicowcy uważają jeszcze, że za postanowienia sądu nie odpowiadają politycy, a za wypowiedzi i opinie polityków, i owszem. Ale kto by ich tam słuchał.

 9. otto
  25/06/2011 o 12:10 pm

  mądrzy lewicowcy wiedzą, że to politycy uchwalają prawo i kodeksy ;)

 10. 25/06/2011 o 12:48 pm

  I mianują Prokuratorów Generalnych.

 11. starosta melsztyński
  25/06/2011 o 1:28 pm

  galopujący major :
  I mianują Prokuratorów Generalnych.

  To w końcu jak to jest? Jest Tusk winien postanowienia sądu o badaniu Jarka i jest to element kampanii wyborczej czy nie?

 12. 25/06/2011 o 2:14 pm

  Jaki Tusk? Niezależny sad wydał postanowienie (najprawdopodobniej na wniosek pełnomocnika Kaczmarka – sprawa toczy się z oskarżenia prywatnego w trybie karnym), aby biegli przebadali Jarka, wiec Tusk ma z tym tyle wspólnego, co z rozwodem pani Wiesi z panem Józien, czyli nic. Co nie znaczy, ze sam sędzia nie chciał Jarkoei dać psikusa, ale ja mu w głowie nie siedzę, więc nie wiem.

 13. starosta melsztyński
  25/06/2011 o 2:44 pm

  galopujący major :
  Jaki Tusk? Niezależny sad wydał postanowienie (najprawdopodobniej na wniosek pełnomocnika Kaczmarka – sprawa toczy się z oskarżenia prywatnego w trybie karnym), aby biegli przebadali Jarka, wiec Tusk ma z tym tyle wspólnego, co z rozwodem pani Wiesi z panem Józien, czyli nic. Co nie znaczy, ze sam sędzia nie chciał Jarkoei dać psikusa, ale ja mu w głowie nie siedzę, więc nie wiem.

  Ojej, ja nawiązuję do wystąpienia Jarka. I do jego zwolenników, którym wiadomo, że niezależnych sądów w PRLbis nie ma.

 14. otto
  25/06/2011 o 3:12 pm
 15. armatus
  25/06/2011 o 3:28 pm

  Heh, wszedłem na niezalezna.pl, żeby zobaczyć, co napisali i tym raporcie Economist, a tam pod tekstem tylko jeden komentarz:

  „Proszę się zapoznać z kadrami wyciętymi z „filmu Coli”.
  Proszę Pamiętać, że liny zawiesia są obecne nad wrakiem 11sekund po włączeniu syren alarmowych na lotnisku!?!?
  Wycięte kadry filmu Coli: http://imageshack.us/g/594/smolenskh.jpg/

  :)))

 16. 25/06/2011 o 5:31 pm

  @armatus:

  Tupolew na linach to stary motyw, był też wątek sterowca, którym przywieziono wrak…

  http://dlaczegonienapalm.wordpress.com/2010/07/14/sterowce/

  Jest to alternatywa do teorii cichego helikoptera:

  http://dlaczegonienapalm.wordpress.com/2010/07/09/liny/

  ;)

 17. jaja
  25/06/2011 o 5:32 pm

  galopujący major :
  Jaki Tusk? Niezależny sad wydał postanowienie (najprawdopodobniej na wniosek pełnomocnika Kaczmarka – sprawa toczy się z oskarżenia prywatnego w trybie karnym), aby biegli przebadali Jarka, wiec Tusk ma z tym tyle wspólnego, co z rozwodem pani Wiesi z panem Józien, czyli nic. Co nie znaczy, ze sam sędzia nie chciał Jarkoei dać psikusa, ale ja mu w głowie nie siedzę, więc nie wiem.

  Kaczmarek zaprzecza, a z dokumentów wynika, że sędzia zadziałał z urzędu (zaczęło się od notatki służbowej) a nie na wniosek. Pełnomocnikowi/Kaczmarkowi możemy raczej zawdzięczać upublicznienie (to chyba ponumerowane dokumenty z akt sprawy):

  http://doc.rmf.pl/rmf_fm/store/kaczynski.pdf

 18. jaja
  25/06/2011 o 5:51 pm

  Akurat sędziego Jabłońskiego rok temu Kaczyński chwalił (jako wzór niazależności sędziowskiej!) za bodajże umorzenie postępowania wobec dziennikarzy GuPola, też ws „agenta śpiocha”.

  Ale ogólnie, to trudno im sie dziwić takiej opinii, co chwila muszą przepraszać:

  http://www.spieprzajdziadu.com/muzeum/index.php?title=Przeprosiny

 19. starosta melsztyński
  25/06/2011 o 6:42 pm

  jaja :

  Kaczmarek zaprzecza, a z dokumentów wynika, że sędzia zadziałał z urzędu (zaczęło się od notatki służbowej) a nie na wniosek. Pełnomocnikowi/Kaczmarkowi możemy raczej zawdzięczać upublicznienie (to chyba ponumerowane dokumenty z akt sprawy):
  http://doc.rmf.pl/rmf_fm/store/kaczynski.pdf

  Gdybym był Kaczmarkiem nie odmówił bym sobie przyjemności przecieknięcia dokumentu do prasy.

  Ale – mam pytanie – skąd pdf z numerkiem? Opublikowanie numerka podpada po znacznie większy skandal – ujawnienie źródeł.

  Halo, pani Bochwic, mamy sytuację…

 20. jaja
  25/06/2011 o 8:30 pm

  otto :
  patrz, Majorze :)
  http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,9843386,PiS_broni_o__Rydzyka__przed_startem_prezydencji_doniesie.html
  akcja pełna niewymuszonego wdzięku, Ziobro at his best

  Podsłuchujek (nieświadomie?) krytykuje polityczne pomysły PIS-u (nie wykonał zadania prezesa i nie nauczył sie angielskiego?). W rankingu „The Economist”, od 2008 obniżyły się Polsce punkty tylko w kategorii „Democratic political culture”, gdzie poglądy głoszone przez rydzo-kaczyńskich właśnie zaniżają miejsce w rankingu (podważanie demokratycznej legitymacji wyborczej, demokracja sobie nie radzi, zamordyzm, kościół a państwo).

  http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy_Index_2010_web.pdf

 21. 24/09/2013 o 9:37 pm

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as
  though you relied onn the video to make your point.
  You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something
  informative to read?

 22. 28/09/2013 o 2:46 am

  Howdy! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing
  very good success. If you know of any please share.
  Appreciate it!

 23. 01/10/2013 o 11:32 pm

  Howdy! I understand this is kind of off-topic but I needed to ask.
  Does managing a well-established website such as yours require a
  lot of work? I am brand new to writing a blog but I do write in my journal everyday.
  I’d like to start a blog so I can easily share my personal experience and feelings online.
  Please let me know if you have any suggestions or tips for new aspiring bloggers.
  Thankyou!

 24. 02/10/2013 o 6:13 pm

  Acorn provides whole warranty of these stairlifts and facilitates you
  with professional installation of these at your homes.

  Their stairlifts are well known because of their top quality functionality and endurance.

 25. 03/10/2013 o 8:35 pm

  Hey! This is kind of ooff topic but I need some adxvice from an established blog.
  Is it hard to set up your own blog? I’m not
  very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin.
  Do you have any tips or suggestions? Thanks

 26. 21/10/2013 o 3:48 pm

  Just desire to say your article is as amazing.
  The clarity on your submit is simply spectacular and i could suppose you’re knowledgeable in this subject.
  Fine with your permission let me to snatch your RSS feed
  to stay updated with drawing close post. Thank you one million and please continue the
  enjoyable work.

 27. 15/11/2013 o 7:14 am

  Genuinely when someone doesn’t understand after that its up to other users that they
  will help, so here it happens.

 28. 24/01/2014 o 4:53 pm

  Everyone loves what you guys tend to be up too.
  Such clever work and coverage! Keep up the superb works guys
  I’ve incorporated you guys to our blogroll.

 29. 12/03/2014 o 6:35 am

  Hello my family member! I want to say that this post is amazing,
  nice written and include almost all important infos.
  I would like to look more posts like this .

 30. 09/05/2014 o 10:21 am

  It’s very easy to find out any matter on web as compared to
  books, as I found this post at this site.

 31. 13/05/2014 o 11:38 am

  I’m really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog.
  Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Anyway keep up the excellent quality writing, it
  is rare to see a great blog like this one nowadays.

 1. No trackbacks yet.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: